Pruitt, Baldwin, GA

Map of Pruitt, Baldwin, GA
Pruitt is a neighborhood in Baldwin, GA with a population of 0.

Arial, Easley, SC

Map of Arial, Easley, SC
Arial is a neighborhood in Easley, SC with a population of 2,689.