Pruitt, Baldwin, GA

Map of Pruitt, Baldwin, GA
Pruitt is a neighborhood in Baldwin, GA with a population of 0.

Utica, Seneca, SC

Map of Utica, Seneca, SC
Utica is a neighborhood in Seneca, SC with a population of 1,439.